Potřebujete poradit s výběrem dlažby do vašeho prostoru? Volejte zákaznický servis +420 553 829 829, +420 731 191 567 v době od 6:00 - 15:00.
VZOREK ZDARMA

Reklamace a vrácení zboží

Kupující má možnost namísto postupu uvedeném v článku 2. Obchodních podmínek použít za účelem uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím e-shop Fortelock (dále jen jako „E-shop“). V takovém případě se neaplikuje článek 2. Obchodních podmínek, ale uzavření smlouvy se bude řídit tímto článkem – článkem 3. Definice uvedené v článku 2 však budou užívány i v tomto článku v nezměněné podobě. V dalších ustanoveních zůstávají ustanovení Obchodních podmínek nezměněna a aplikují se, je-li to možné. V případě rozporu mezi tímto článkem (článkem 3.), resp. jeho jednotlivými ustanoveními a jinými ustanoveními Obchodních podmínek, mají v případě nákupu přes E-shop aplikační přednost ustanovení uvedené v tomto článku.

Veškerá prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území uvedeného u daného zboží na E-shopu.

Nabídka na uzavření smlouvy je v režimu E-shopu učiněna tím, že Kupující do košíku vloží požadované zboží a následně vyplní objednávkový formulář v E-shopu. Takto učiněná nabídka Kupujícího je vždy novou nabídkou na uzavření smlouvy a nikdy nemůže být brána jako přijetí nabídky ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) Objednávaném zboží;

b) Kupujícím a adrese doručení;

c) Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a:

d) Informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Prodávající přijme nabídku zasláním e-mailu potvrzujícího akceptaci objednávky na adresu, kterou Kupující uvedl do objednávkového formuláře. Přílohou potvrzovacího e-mailu je vždy zálohová faktura.

Zasláním potvrzovacího e-mailu dle předchozího článku dojde k uzavření kupní smlouvy v souladu s ust. § 2079 Občanského zákoníku.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídku Kupujícího odmítnout. V takovém případě zašle Kupujícímu e-mail s odůvodněním odmítnutí příp. s novou alternativní nabídkou. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena e-mailovým potvrzením nové nabídky Kupujícím. Kupující má právo novou nabídku odmítnout bez dalšího.

Dodatečné změny v uzavřené kupní smlouvě lze činit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou. Za písemnou formu se v tomto smyslu považuje e-mail.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PŘI NÁKUPU PŘES E-SHOP

10 V souladu s § 1837 Kupující nemůže mj. odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího (například potisk) nebo které podléhá rychlé zkáze a v případě, že zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

11 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – je-li spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@fortemix.cz.

12 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

13 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.11. Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

14 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vzorek podlahy zdarma

Chci vzorek