Potřebujete poradit s výběrem dlažby do vašeho prostoru? Volejte zákaznický servis +420 553 829 829, +420 731 191 567 v době od 6:00 - 15:00.
VZOREK PODLAHY

Obchodní podmínky

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ – ROZSAH PLATNOSTI OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1 Účelem těchto Obchodních podmínek je vymezit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji veškerých výrobků (zboží) a s tím souvisejících služeb společnosti Fortemix, s.r.o., se sídlem Kirilovova 812, 73921 Paskov, IČ: 26868211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 28754.

1.2 Obchodní podmínky jsou v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“) nedílnou součástí smluvního vztahu popsaného níže a upravují zejména vznik, další podmínky a zánik smluvního vztahu, ve kterých vystupuje společnost Fortemix, s.r.o. jako prodávající, zhotovitel nebo subjekt v obdobném postavení (dále jen jako „Prodávající“) a další osoba jako kupující, objednatel nebo subjekt v obdobném postavení (dále jen jako „Kupující“).

1.3 Prodávající a Kupující jsou dále v textu těchto Obchodních podmínek uváděni společně jako Smluvní strany.

1.4 Obchodní podmínky jsou zveřejněny na těchto webových stránkách Prodávajícího: https://www.fortemix.cz/ a www.fortelock.cz.

1.5 Odchylná ujednání v písemné smlouvě nebo jiné písemné dohodě, uzavřené na základě dohody obou Smluvních stran, mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

1.6 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva bude u Prodávajícího uložena, přístup k ní nebude Kupujícímu umožněn.

1.7 Prodávající informuje Kupujícího, že obecně nebude neakceptovat obchodní podmínky Kupujícího. V souladu s ust. § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku se Prodávající zavazuje vyloučit použití obchodních podmínek Kupujícího svým novým projevem vůle, a to bez zbytečného odkladu po učinění nabídky a jejím přijetí, pokud obě Smluvní strany odkáží na své obchodní podmínky.

1.8 Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 9. 2020.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY – UZAVŘENÍ OBCHODU

2.1 Na základě poptávky Kupujícího je Prodávajícím zpracována nabídka. Nabídka obsahuje kupní cenu a specifikaci výrobku (dále jen jako „Nabídka“). Takto učiněná nabídka Prodávajícího je vždy novou nabídkou na uzavření smlouvy a nikdy nemůže být brána jako přijetí nabídky ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku. Poptávka Kupujícího je vždy pouze podnět k vytvoření nabídky a nikdy není bráno jako nabídka na uzavření smlouvy.

2.2 Poptávka Kupujícího nezakládá Prodávajícímu povinnost uzavřít kupní smlouvu. 

2.3 Kupní ceny uvedené v Nabídkách jsou smluvní a jejich platnost je 30 dní od data vystavení, pokud není určeno jinak.

2.4 Prodávající činí v souladu s ust. § 1732 Občanského zákoníku návrh na uzavření smlouvy zasláním Nabídky.

2.5 Smluvní strany se dohodly, že Kupující přijme Nabídku zasláním souhlasu s Nabídkou, a to některým z níže uvedených způsobů:

2.6 zasláním e-mailu na předem mezi Smluvními stranami dohodnutou e-mailovou adresu, nebo na jakoukoliv adresu uvedenou na webových stránkách Prodávajícího v sekci kontakty https://www.fortemix.cz/kontakty;

a) zasláním SMS zprávy na předem mezi Smluvními stranami dohodnuté telefonní číslo,
nebo na jakékoliv telefonní číslo uvedené na webových stránkách Prodávajícího v sekci kontakty https://www.fortemix.cz/kontakty;

b) uhrazením zálohové faktury dle Nabídky;

c) převzetím zboží;

d) „neodmítnutím Nabídky“ do sedmi (7) dní ode dne jejího zaslání.

(dále jen jak „Souhlas s Nabídkou“).

2.7 Kupní ceny uvedené v katalozích nebo ceníku Prodávajícího, stejně jako informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím internetu vztahující se k cenám výrobků Prodávajícího, jsou ceny nezávazné, které mají pouze oznamovací charakter. Takto poskytnuté informace o cenách výrobků nejsou považovány za návrh na uzavření smlouvy

2.8 K uzavření kupní smlouvy v souladu s ust. § 2079 Občanského zákoníku, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího odevzdat příslušný výrobek Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a závazek Kupujícího příslušný výrobek převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, vše dle dalších ujednání v těchto Obchodních podmínkách, dojde na základě doručení Souhlasu s Nabídkou Prodávajícímu.

2.9 Dodatečné změny v uzavřené Kupní smlouvě lze činit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou.

2.10 V případě, že je Souhlas s nabídkou učiněn s dodatkem nebo odchylkou, byť s takovou, která podstatně nemění podmínky Nabídky, není toto bráno jako Souhlas s nabídkou, ale jako nová poptávka Kupujícího.

2.11 Smluvní strany se dohodly, že za písemnou formu se považuje i e-mail a SMS zprávy, případně další komunikační textové aplikace, vždy však pouze na emailové adrese, resp. telefonním čísle uvedeném v těchto Obchodních podmínkách.

2.12 Nad rámec výše uvedeného postupu uzavírání smlouvy, může být smlouva uzavírána dle článku 7 těchto Obchodních podmínek – tedy skrze konsignační sklad.

3 NÁKUP PŘES E-SHOP FORTELOCK

3.1 Kupující má možnost namísto postupu uvedeném v článku 2. těchto Obchodních podmínek použít za účelem uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím e-shop Fortelock (dále jen jako „E-shop“). V takovém případě se neaplikuje článek 2. Obchodních podmínek, ale uzavření smlouvy se bude řídit tímto článkem – článkem 3. Definice uvedené v článku 2 však budou užívány i v tomto článku v nezměněné podobě. V dalších ustanoveních zůstávají ustanovení těchto Obchodních podmínek nezměněna a aplikují se, je-li to možné. V případě rozporu mezi tímto článkem (článkem 3.), resp. jeho jednotlivými ustanoveními a jinými ustanoveními těchto Obchodních podmínek, mají v případě nákupu přes E-shop aplikační přednost ustanovení uvedené v tomto článku.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.3 E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4 E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území uvedeného u daného zboží na E-shopu.

3.5 Nabídka na uzavření smlouvy je v režimu E-shopu učiněna tím, že Kupující do košíku vloží požadované zboží a následně vyplní objednávkový formulář v E-shopu. Takto učiněná nabídka Kupujícího je vždy novou nabídkou na uzavření smlouvy a nikdy nemůže být brána jako přijetí nabídky ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) Objednávaném zboží;

b) Kupujícím a adrese doručení;

c) Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a:

d) Informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.6 Prodávající přijme nabídku zasláním e-mailu potvrzujícího akceptaci objednávky na adresu, kterou Kupující uvedl do objednávkového formuláře. Přílohou potvrzovacího e-mailu je vždy zálohová faktura.

3.7 Zasláním potvrzovacího e-mailu dle předchozího článku dojde k uzavření kupní smlouvy v souladu s ust. § 2079 Občanského zákoníku.

3.8 Prodávající si vyhrazuje právo nabídku Kupujícího odmítnout. V takovém případě zašle Kupujícímu e-mail s odůvodněním odmítnutí příp. s novou alternativní nabídkou. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena e-mailovým potvrzením nové nabídky Kupujícím. Kupující má právo novou nabídku odmítnout bez dalšího odůvodnění.

3.9 Dodatečné změny v uzavřené kupní smlouvě lze činit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou. Za písemnou formu se v tomto smyslu považuje e-mail.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PŘI NÁKUPU PŘES E-SHOP

3.10 V souladu s § 1837 Kupujícínemůže mj. odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího (například potisk) nebo které podléhá rychlé zkáze a v případě, že zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

3.11 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – je-li spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@fortemix.cz.

3.12 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.13 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.11. těchtoObchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

3.14 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4 KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cenou se rozumí cena příslušného výrobku bez DPH dle Nabídky.

4.2 Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu a dodání výrobků.

4.3.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.4 Prodávající je oprávněn jednostranně změnit kupní cenu v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám.

4.5 Mezi Smluvními stranami může být sjednána sleva z kupní ceny. Tato sleva platí pouze pro případ, že Kupující uhradí kupní cenu po slevě řádně a včas. Pokud Kupující neuhradí dohodnutou kupní cenu se slevou řádně a včas, a to ani do 60 dní po splatnosti, dohodly se smluvní strany, že sjednaná sleva přestává platit a Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím základní kupní cenu.

4.6 Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za výrobky v hotovosti k rukám Prodávajícího nebo bezhotovostně bankovním převodem na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebyla dohodnuta odložená splatnost, je splatnost zálohové faktury ke dni jejího vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

4.7 Odlišné platební podmínky zejména termíny splatnosti, způsob platby atd. mohou být předmětem písemné smlouvy nebo dohody mezi Smluvními stranami.

4.8 Kupující je v prodlení s převzetím výrobku, pokud v rozporu se svými povinnostmi, nepřevezme od Prodávajícího řádně nabídnuté plnění. V případě prodlení Kupujícího s převzetím výrobku je Prodávající oprávněn vyúčtovat kupní cenu výrobku dnem, kdy se Kupující dostal do prodlení s převzetím výrobku.

4.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že platby došlé Prodávajícímu od Kupujícího budou použity na uhrazení peněžitých nároků Prodávajícího vůči Kupujícímu v následujícím pořadí:

a) úrok z prodlení ze smluvní pokuty;

b) splatná smluvní pokuta;

c) dosud nesplatná smluvní pokuta;

d) úrok z prodlení z jistiny kupní ceny;

e) splatná jistina kupní ceny;

f) dosud nesplatná jistina kupní ceny,

a to vždy na nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu s nejstarší dobou splatnosti.

4.10 Dnem úhrady kupní ceny, její části či jiných nároků bezhotovostním převodem se rozumí datum připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

4.11 Pokud je kupní cena na základě faktury uhrazena v hotovosti, stává se daňovým dokladem o zaplacení potvrzení vydané Prodávajícím.

4.12 V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny si Smluvní strany sjednávají povinnost Kupujícího zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši jedné dvacetiny procenta (0,05 %) z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

4.13 Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny či její části delším než 30 dnů je Kupující povinen, bez ohledu na jeho zavinění, uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny, splatnou do 3 dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího Kupujícímu k její úhradě. Zaplacení smluvní pokuty Kupujícím se nedotýká nároku Prodávajícího na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za níž byla sjednána smluvní pokuta, včetně škody přesahující smluvní pokutu.

4.14 Zákazník, fyzická osoba, neregistrovaná v jiném členském státě EU, resp. osoba, pro kterou pořízení zboží není v členském státě EU ukončení jeho přepravy předmětem daně, prohlašuje, že mu při pořízení zboží nevzniká povinnost registrace k DPH v jiné zemi EU a může být na dané plnění z pohledu DPH uplatněn režim One stop shop.

5 DODÁNÍ VÝROBKŮ A DOPRAVA

5.1 Smluvní strany sjednávají, že Prodávající dodá Kupujícímu výrobky ve lhůtě dle jejich vzájemné dohody. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré náklady související s dodáním výrobků, a to včetně souvisejících služeb (např. vykládka, vsyp, auto s čelem, expres doprava atp.) hradí Kupující, pokud není dohodnuto jinak.

5.2 Cena dopravy, jakož i splatnost a způsob její úhrady jsou předmětem samostatné dohody mezi Smluvními stranami. Pokud nedojde k dohodě mezi Smluvními stranami, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu veškerých nákladů spojených s dopravou a ten je povinen je Prodávajícímu uhradit.

5.3 V případě sjednaného způsobu úhrady kupní ceny prostřednictvím zálohové faktury, není Prodávající povinen expedovat výrobky, tj. zajistit jejich dopravu a doručení, dříve než mu bude zálohová faktura plně uhrazena.

5.4 Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě zásahu tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu), jakož ani v případě, když prodlení nezavinil.

5.5 V případě vlastního odběru Kupujícím u Prodávajícího, se dodací podmínky výrobků se řídí dodací doložkou EXW Kirilovova 812, 739 21 Paskov, INCOTERMS 2010, pokud není dohodnuto jinak.

5.6 Smluvní strany se mohou dohodnout, že Kupující odebere výrobky z místa odlišného od sídla Prodávajícího. V tomto případě nese Kupující veškeré náklady včetně dopravy spojené s odebráním z jiného místa než dle předchozího článku, pokud není dohodnuto jinak.

5.7 Nebezpečí škody na výrobku přechází na Kupujícího v okamžiku předání prvnímu dopravci.

5.8 V případě, že Kupující požaduje v rámci Objednávky i dopravu výrobků, řídí se podmínky dodací doložkou DAP, INCOTERMS 2010, pokud není dohodnuto jinak.

5.9 Kupující a Prodávající se mohou předem dohodnout na ceně za dodání zboží. Pokud skutečná výše nákladů na dodání přesáhne dohodnutou cenu za dodání zboží, nese dodatečné náklady na dodání zboží Prodávající a Kupující dle dohodnutého poměru.

5.10 Způsob dodání výrobku bude realizován dle požadavků specifikovaných v Objednávce Kupujícího a na náklady Kupujícího vyúčtované Prodávajícím dle skutečných nákladů dopravy.

5.11 Kupující je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k tomu, aby dopravní prostředky mohly vjet do místa dodávky a výrobky mohly být vyloženy bez jakéhokoliv rizika.

5.12 Kupující je povinen vždy potvrdit dopravci přepravní/dodací list a to ihned při převzetí výrobků.  Podpisem přepravního/dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka výrobků splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.13 Při převzetí výrobků od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů výrobků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do přepravního/dodacího listu či sepsat s přepravcem reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat Prodávajícímu.

5.14 Kupující bere na vědomí, že pokud nepřevezme výrobkyv místě a čase dohodnuté dodávky, porušuje tímto svou povinnost převzít výrobky řádně a včas a dostává se tímto do prodlení s převzetím výrobků. V případě prodlení Kupujícího s převzetím výrobků, si sjednávají smluvní strany povinnost Kupujícího zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny procenta (0,05 %) z kupní ceny výrobků včetně DPH za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje právo na náhradní dodání na náklady Kupujícího. Kupující je v případě prodlení s převzetím výrobků povinen uhradit taktéž náklady související s uskladněním výrobků u dopravce. Toto ustanovení se neaplikuje, pokud je Kupujícím spotřebitel.

5.15 Smluvní strany si sjednaly, že v případě prodlení s převzetím výrobků delším než 30 dnů, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zároveň jeKupující povinen, bez ohledu na jeho zavinění, uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z kupní ceny, splatnou do 3 dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího Kupujícímu k její úhradě. Zaplacení smluvní pokuty Kupujícím se nedotýká nároku Prodávajícího na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za níž byla sjednána smluvní pokuta, včetně škody přesahující smluvní pokutu a dále nároku na úhradu dopravy spojené s dodáním výrobků. Tohle ustanovení se neaplikuje, pokud je Kupujícím spotřebitel.

5.16 Výrobky dodává Prodávající zpravidla na dřevěných paletách. Zpětný odkup palet je vždy předmětem samostatné dohody mezi Smluvními stranami.

5.17 Prodávající je oprávněn v případě postupného či vícečetného plnění témuž Kupujícímu neposkytnout další plnění v případě, že tento Kupující je v prodlení s plněním svého závazku vůči Prodávajícímu. Prodávající je v tomto případě oprávněn také požadovat úhradu kupní ceny alternativními způsoby (např. v hotovosti před dodáním výrobků, na základě zálohové (proforma) faktury, dobírky apod.).

5.18 Prodávající realizuje dopravu pouze na území Evropské unie, pokud není dohodnuto jinak. V případě místa dodání mimo Evropskou unii má Kupující povinnost tuto přepravu zajistit vč. všech celních podmínek.

6 KVALITA – PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE

6.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Prodávající prohlašuje, že výrobky splňují technické požadavky deklarované v prohlášení o shodě daného výrobku. Výrobky si zachovávají technické požadavky nejméně po dobu skladovatelnosti uvedenou na obalu příslušného výrobku.

6.2 Informace nebo pracovní postupy podané jinak než písemně, jsou nezávazné a Prodávající za ně neodpovídá.

6.3 Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly neodborným zacházením s výrobkem zejména nedodržením požadavků uvedených v technických listech a na obalu výrobku nebo zpracováním výrobku s vadou, kterou mohl a měl Kupující zjistit.

6.4 Kupující má povinnost výrobek prohlédnout ihned po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží.

6.5 Kupující má povinnost vytknout vadu plnění (uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost se s plněním seznámit a vadu zjistit, nejpozději však v době skladovatelnosti deklarované Prodávajícím nebo po dobu jednoho roku, podle toho, jaká doba je kratší. Nejkratší doba pro vytknutí vady je 6 měsíců od poskytnutí plnění. Doba skladovatelnosti je počítána od data výroby uvedeného na obalu výrobku do uplynutí doby skladovatelnosti uvedeném na obalu výrobku.

6.6 Kupující může v případě uplatnění reklamace u Prodávajícího požadovat nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.7 Není-li oprava nebo výměna výrobku možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.8 Kupující může u Prodávajícího uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; bezplatné odstranění vady opravou; přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

6.9 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.10 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.11 Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě výrobku věděl nebo ji sám způsobil.

6.12 Reklamaci může Kupující uplatnit pouze písemně v sídle Prodávajícího, přičemž písemným uplatněním reklamace se rozumí i její zaslání prostřednictvím e-mailu ve smyslu článku 2.2. písm. a. těchto Obchodních podmínek.

6.13 Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

6.14 Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.15 Kupující je povinen prokázat nákup výrobku (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení výrobku Prodávajícímu.

6.16 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

6.17 Reklamace musí tedy obsahovat datum dodání výrobku, číslo faktury, dodacího listu, druh výrobku včetně identifikačního čísla výrobku, pokud takové obsahuje, reklamované množství, popis vady a uvedení požadavku Kupujícího, adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail).

6.18 O uplatnění reklamace vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Písemným potvrzením se rozumí i potvrzení prostřednictvím e-mailu.

6.19 Po vyřízení reklamace vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení, v němž bude uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzeno případné provedení opravy a doba trvání opravy, případně odůvodněno zamítnutí reklamace.

6.20 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů musí Kupující uplatnit do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

7 VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

7.1 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodaným výrobkům až do okamžiku úhrady veškerých pohledávek vzniklých při podnikání Prodávajícího, na které má Prodávající vůči Kupujícímu právo (dále jen „Výrobek s výhradou vlastnictví“).

7.2 V případě, že Výrobek s výhradou vlastnictví bude Kupujícím zpracován do podoby nové věci, došlo ke zpracování pro Prodávajícího. Zpracované zboží je považováno za Výrobek s výhradou vlastnictví.

7.3 V případě, že dodaný výrobek bude zpracován společně s jiným výrobkem, který nepatří Prodávajícímu, nebo s ním bude spojen či smíchán, stává se Prodávající spoluvlastníkem nové věci nebo smíchaného materiálu s podílem dle poměru hodnoty Prodávajícím dodaného výrobku vůči jinému výrobku v okamžiku zpracování či smíšení. V případě, že dojde k zániku vlastnického práva Prodávajícího k výrobku v důsledku spojení či smíchání výrobku, přenáší Kupující na Prodávajícího vlastnická práva k nové formě výrobku či nové věci, která již příslušela Kupujícímu, a to v rozsahu účetní hodnoty výrobku s výhradou vlastnictví a zároveň tuto novou věc bude pro Prodávajícího bezplatně uschovávat. Takto vzniklá spoluvlastnická práva se vztahují na výrobek, který je považován za Výrobek s výhradou vlastnictví.

7.4 Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, je Kupující oprávněn prodat výrobek třetím osobám jen v tom případě, že Prodávající neeviduje za Kupujícím žádnou pohledávku v prodlení s úhradou delším než 30 dní.

7.5 Kupující je, v případě prodlení s úhradou závazku delší než 30 dní vůči Prodávajícímu, povinen postoupit budoucí pohledávky z prodeje výrobků nebo ceny díla na Prodávajícího. Prodávající je oprávněn toto oznámit třetí osobě poté, co se Kupující dostane do prodlení. Převod je dočasný a zajišťující. Na podnět Prodávajícího je Kupující povinen třetí osoby neprodleně informovat o postoupení pohledávky na Prodávajícího — pokud tak neučiní Prodávající sám – a předat Prodávajícímu informace a podklady potřebné k vymáhání pohledávky.

7.6 O exekuci majetku či jiném omezení ze strany třetích osob musí Kupující neprodleně informovat Prodávajícího. Kupující hradí veškeré náklady vynaložené na zrušení tohoto zásahu nebo dopravu Výrobku s výhradou vlastnictví zpět, pokud nebudou nahrazeny prostřednictvím třetí strany.

7.7 Pokud se Kupující ocitne v prodlení s platbou, je Prodávající oprávněn si vzít Výrobek s výhradou vlastnictví zpět a za tímto účelem je oprávněn případně i vstoupit do firemních prostor Kupujícího nebo do prostor jeho obchodního partnera.

7.8 Pokud nejsou ustanovení o výhradě vlastnického práva či postoupení pohledávek tak, jak jsou stanoveny těmito Obchodními podmínkami v zemi, na jejímž území se výrobek nachází právně účinná, považuje se za sjednané zajišťovací opatření, které odpovídá výhradě vlastnického práva či postoupení pohledávek v této zemi. V případě, že je v tomto bodě vyžadována součinnost Kupujícího, je Kupující povinen učinit veškerá opatření, která jsou zapotřebí k odůvodnění a obdržení takovýchto práv.

8 KONSIGNAČNÍ SKLAD

8.1 Prodávající může po dohodě s Kupujícím zřídit u Kupujícího konsignační sklad, do kterého dodává výrobky určené pro Kupujícího nebo pro další prodej koncovým zákazníkům. Výrobky dodané do konsignačního skladu zůstávají majetkem Prodávajícího.

8.2 Konsignační sklad je Kupující povinen vést s odbornou péčí skladovatele ve smyslu § 2415 a násl. Občanského zákoníku, zároveň se zavazuje ke všem povinnostem, které zákon skladovateli ukládá, a to jak vůči skladovaným výrobkům, tak vůči Prodávajícímu.

8.3 Odborná péče odpovídá zejména druhům výrobků dodávaným do konsignačního skladu. Odpovědnost za stav (zejm. dodržení doby skladovatelnosti výrobků uvedené na obale výrobku nebo na technickém listu), počet, odcizení a zcizení výrobků přechází na Kupujícího okamžikem dodání výrobků. Okamžikem dodání výrobků pro účely tohoto článku, je okamžik naskladnění výrobků do konsignačního skladu.

8.4 Prodávající dodává výrobky do konsignačního skladu na základě objednávky Kupujícího nebo na základě vlastního uvážení, případně na základě obou těchto kritérií. Výrobky, které budou dodány do konsignačního skladu, potvrdí Kupující na převodním listu. Převodní list je dokladem o tom, jaké výrobky se nacházely nebo nachází v konsignačním skladu.

8.5 Kupující je povinen předat prodávajícímu do 5. dne každého kalendářního měsíce písemně přehled výrobků prodaných z konsignačního skladu. Na základě písemného přehledu vystaví Prodávající Kupujícímu fakturu-daňový doklad, kterou je Kupující povinen zaplatit do čtrnácti dnů ode dne jejího doručení. Výrobky uvedené na měsíčním přehledu prodaných výrobků z konsignačního skladu se považují za výrobky zakoupené Kupujícím.

8.6 Nad rámec povinnosti Kupujícího dle předchozího článku, má Prodávající právo požadovat kdykoliv písemně informaci o stavu konsignačního skladu – počtech a přehledu výrobků a Kupující je povinen mu takovou informaci poskytnout, a to do tří (3) pracovních dní ode dne obdržení této žádosti.

8.7 Nabídka k uzavření kupní smlouvy je v tomto případě učiněna naskladněním výrobků do konsignačního skladu Kupujícího a je Kupujícím přijata vyskladněním výrobků z konsignačního skladu. Kupní smlouvy se fakturují vždy zpětně a dohromady za uplynulý měsíc dle předcházejícího článku.

8.8 Nepředá-li Kupující Prodávajícímu přehled prodaných výrobků, je Prodávající oprávněn výhradně na základě vlastního uvážení jednostranně všechny nebo část výrobků dodaných do konsignačního skladu Kupujícímu vyfakturovat a ten je povinen fakturu zaplatit. V takovém případě platí, že byla kupní smlouva uzavřena na všechny nebo takovou část výrobků v konsignačním skladu.

8.9 Prodávající je oprávněn požadovat vrácení všech nebo části výrobků umístěných v konsignačním skladu bez zbytečného odkladu (nejpozději však do deseti dnů) zpět na náklady Kupujícího na adresu stanovenou Prodávajícím, s tím, že případné náklady je Prodávající oprávněn Kupujícímu vyfakturovat a Kupující je povinen takovou fakturu zaplatit Prodávajícímu.

8.10 Prodávající má právo fyzické kontroly (inventury) konsignačního skladu a má právo požadovat vysvětlení případných rozdílů početních stavů výrobků. Nebude-li vysvětlení případných rozdílů podáno uspokojivě a doloženo, má Prodávající právo postupovat stejně, jako kdyby nebyl podán přehled prodaných výrobků podle předchozího odstavce. Tomu odpovídá i povinnost Kupujícího.

8.11 V případě překročení doby skladovatelnosti výrobků, nebo v případě překročení doby skladování delší než dvanáct (12) měsíců je Prodávající oprávněn vyfakturovat kupní cenu těchto výrobků Kupujícímu a Kupující je povinen fakturu zaplatit.

8.12 V případě, že Prodávající nebo jeho zástupce nebude vpuštěn do všech prostor konsignačního skladu nebo nebude Kupujícím Prodávajícímu vydáno zboží z konsignačního skladu, má Prodávající právo požadovat po Kupujícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího Kupujícímu k její úhradě. Zaplacení smluvní pokuty Kupujícím se nedotýká nároku Prodávajícího na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za níž byla sjednána smluvní pokuta, včetně škody přesahující smluvní pokutu.

8.13 V případě, že Kupující zřizuje konsignační sklad, je povinen zajistit na vlastní náklady pro účely fungování skladu frézu na nájezdy typu stopková drážkovací fréza.

9 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Kupující nemůže postoupit nebo převést své pohledávky, práva, dluhy či povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo kupní smlouvu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

9.2 Kupující není oprávněn na zajištění svých pohledávek vůči Prodávajícímu využít zadržovací právo k výrobku Prodávajícího.

9.3 V případě výskytu vad na výrobku není tímto dotčena povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu.

9.4 Pokud je Kupující zahraniční společností, zavazuje se tímto, že pokud budou dodané výrobky vyvezeny mimo území České republiky, bude s nimi disponováno pouze na území země sídla Kupujícího.

9.5 Veškeré bonusy, rabaty, slevy, prodloužení splatnosti a jiné výhody jsou platné, pouze pokud jsou všechny závazky Kupujícího uhrazeny v dohodnuté době splatnosti. 

10 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1 Nezaplatí-li Kupující kupní cenu do 10 dnů ode dne splatnosti nebo neodebere-li výrobek do 30 dnů od výzvy k odběru, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ke dni doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu. Toto odstoupení se nedotýká práva na náhradu škody ani smluvních pokut.     

11 INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

11.1 Spotřebitelem je každý člověk jako Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

11.2 Spotřebitel je oprávněn právo z vady, která se vyskytne u výrobků, uplatnit v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

11.3 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

11.4 V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

11.5 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

12 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“).

12.2 Prodávající v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, osobní údaje subjektu údajů za účelem plnění a realizace smluvního vztahu.

12.3 Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefonní číslo.

12.4 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z plnění a realizace smluvního vztahu.

12.5 Subjekt údajů může kontaktovat Prodávajícího ohledně zpracování osobních údajů písemně na adrese sídla Prodávajícího.

12.6 Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů Prodávající poskytuje jiným fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, pouze v odůvodněných případech, například vyžadují-li to platné právní předpisy. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

12.7 Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány i automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo požádat Prodávajícího o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo, aby Prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Prodávající má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR.   Subjekt údajů má právo, aby Prodávající omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených v GDPR. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Prodávajícímu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Prodávající bránil, a to v případech stanovených v GDPR. Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

13 ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNÉHO CHARAKTERU INFORMACÍ

13.1 Smluvní strany se dohodly, že pro účely těchto Obchodních podmínek veškeré informace poskytnuté Kupujícímu Prodávajícím (ať už poskytnuté např. ústně, písemně, či v jakékoli jiné formě, včetně elektronických dat apod.) v rámci smluvního vztahu podléhají ochraně a považují se za důvěrné informace (dále jen jako „Důvěrné informace“). Důvěrné informace se považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského zákoníku.

13.2 Kupující se zavazuje, že:

a) bude uchovávat Důvěrné Informace v důvěrnosti a neposkytne Důvěrné informace či jakoukoli jejich část jakékoliv další osobě, pokud nebude mít k poskytnutí Důvěrné informace předchozí písemný souhlas Prodávajícího;

b) učiní veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k vyzrazení Důvěrných informací, jakož i k možnosti neoprávněného přístupu k jakýmkoliv Důvěrným informacím nebo k jejich použití třetí osobou;

c) neučiní vůči dalším osobám žádné prohlášení týkající se obsahu správnosti nebo jiných aspektů Důvěrných informací;

d) použije Důvěrné informace pouze v souvislosti se svým oprávnění vyplývajícím z těchto obchodních podmínek, tj. pro svou osobní potřebu; zejména se Kupující zavazuje, že Důvěrné informace nepoužije ke své vlastní podnikatelské, investiční nebo jiné činnosti.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Obchodní podmínky může Prodávající v přiměřeném rozsahu měnit. O této skutečnosti je povinen neprodleně informovat Kupujícího na svých webových stránkách. Kupní smlouvy, jejichž obsah je tvořen těmito Obchodními podmínkami, se řídí zněním Obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření kupní smlouvy, pokud si Kupující a Prodávající nesjednají jinak.

14.2 Stanou-li se nějaká ustanovení neplatná či neúčinná z důvodu změny právních předpisů nebo jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení platná, neodporuje-li to jejich účelu a nejedná-li se o ustanovení, která nelze od ostatního obsahu obchodních podmínek oddělit.

14.3 Obchodní podmínky se řídí právem České republiky a veškeré spory budou rozhodovány Okresním soudem v Ostravě, resp. Krajským soudem v Ostravě. Jsou-li tyto Obchodní podmínky v jiném jazyce než českém, je závazné znění v českém jazyce.

14.4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se takový vztah českým právem.

14.5 Práva Prodávajícího vyplývající z odpovědnosti za škodu nebo jiných ustanovení Obchodních podmínek, které mají z povahy věci trvat i po ukončení Kupní smlouvy jsou po jejím ukončení nadále platná a vymahatelná.

14.6 Prodávající i Kupující jsoupovinni v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizoval případné škody, ztráty či rizika.

Aktuální obchodní podmínky platné od 1. 9. 2020 ve formátu PDF si zobrazíte kliknutím na odkaz zde.

Vzorek podlahy

Chci vzorek